Manifiesto de ZABALTZEN, Asociación integrada en GEROA BAI

[box type=»alert» size=»large» style=»rounded»]ZABALTZEN politika-elkartea, gaur ekainak 27, ostirala, bere III. Bilera Orokor Arrunta egin duena eta bertan Elkartearen orainaz eta geroaz eztabaidatu eta Geroa Bai koalizioaren barnean duen egitekoaz aritu dena, 2011n sortu zen, bere jarduera politikoa lehenengo pertsonan garatu nahi dutenentzat bideak zabaltzearren, hasieran Nafarroa Bai-n eta gero Geroa Bai-n. Hasierako Manifestuan esan genuenaren gisa gure nahia hau da oraindik ere:[/box]

 • Nafarroan Aldaketa politiko pluralzalea eta bere identitateekiko begirunea azaltzen duena lortu nahi duten ezkerra, euskaltasuna eta abertzaletasun bateratzailea ikusgarri jartzea.

 • Partidu konbentzionalen praktiketan baino aurraretuago diren partehartze-ereduak bultzatzea. Pertsonei informazio puntuala eskuragarri jartzen dieten praktikak, eztabaidatzen, iritzia ematen eta proposatzen uzten dietenak, eta era berean, barneko kargu eta publikoetarako hautatzale eta hautagai izaten uzten dietenak. Horri esaten diogu politika lehenengo pertsonan bizitzea.

 ZABALTZENek bere izate autonomoa berretsi du, bere baitatik hitzartzen dituen estrategietara baino lotzen ez den autonomia. ZABALTZEN ez da partidu politiko bat, boluntario elkarte bat baizik, gizartean bere ahots propio eta integratuarekin azaltzen dena eta Geroa Bai-ren partaide. Geroa Bai baita aldaketa demokratiko, transbertsal eta Nafarroako aniztasun politiko eta kulturalarentzako errespetu osoko gure egitaraua biltzen duen koalizioa. Nafarroako gizartearen zatirik handienak desio duen aldaketa atzeraezineko horretarako, uste dugu oinarrizko ardatzak hauek direla:

 

 • gure gizarteko sektore zigortuenen ongizate estatuaren eta interesen defentsa;
 • zerbitzu publikoak iraunaraztea eta indartzea;
 • gure komunitatea osatzen duten sentsibilitate identitarioen arteko elkarbizitze akordio bat eraikitzea;
 • giza eskubideen aldeko apustu erradikala eta zalantzarik gabeko errekonozimendua biolentzia politikoaren biktimei: bai lehengoei eta bai oraingoei;
 • Nafarroako herritarrak subjektu politiko erabakitzaile libre eta baldintzatugabekotzat jotzea; eta
 • foraltasuna, gure eskubide historikoak eta autogobernua zabaltzea eta defendatzea.

 

Aldaketa sakon eta kaudimendun hau errealitate egitea bateraezina da estrategia frentistekin eta inor baztertzeko aurretiazko tentazioekin. Gure elkartearen izenak berak azaltzen du gure bokazioa, zabaltzekoa, interakziozkoa eta transbertsaltasunekoa, gure gizartean leudekeen energia progresista guztietatik bat bera ere alferrik galtzen utzi gabe. Horregatik guztiagatik premiazkoa iruditzen zaigu, lurralde mailan, herritarren partehartzea hartzen duten eztabaida-gune pluralak eta deliberaziokoak eta interbentziokoak ugaritzea. Nafarroakoa indar politiko eta sozial progresista guztien kolaborazioa guztiz beharrezkoa baita lan kolektibo honetan.

 

M25a ohartarazpen bat izan da, Europako buruzagi politikoentzat orokorrean, eta Nafarroakoentzat partikularki, politika zaharraren metodoen aurrean matxinatu nahi duen gizartearena.

 

Horrelaxe ikusi genuen ZABALTZENen sortu ginen unetik. Eta sentiberatasun horrekin ari gara lanean, egitura partehartzezko eta gardenak osatuz, errebisatu eta kontrolatu ahal diren egiturak; baztertuezineko iruditzen baitzaigu ekintza sozial guztietarako printzipio demokratikoa ezartzea. Hori dela eta, pertsonen enpoderamendua bultzatzen ari gara, politikan parte har dezaten lehenengo pertsonan.

 

 • Trebakuntza. IkasZabaltzen (iZBN) trebakuntza politikoko eskola sortu dugu eta gizarte osoarentzako zabalik dago.
 • Partehartzea eta horizontaltasuna. Gure zuzendaritza organuak zabalik daude organo horietarako hautatua izan ez den edozein zabalkideren partehartzea onartzeko. Baliabide presentzialez hornitu gara (lurraldeko eta sektoreko edo zabalguneko asanbladak) eta birtualez ere bai (Eztabaidatzen, asanblada birtual irekia). Bilera presentzialak bizitza profesioanala eta politikoaren arteko kontziliazioa zainduz egiten dira, gaur egun partidu konbentzionaletatik bazterturik dagoen zerbait da hori.
 • Partidu konbentzionalen praktikak gaindituko dituzten partehartze ereduak bultzatzea. Praktika horiek utziko diote pertsonari informazio puntuala eskuratzen, eztabaidatzen, iritzia ematen eta proposatzen, eta era berean, barneko karguetarako eta kargu publikoetarako hautatzaile nahiz hautagai izaten. Horri guztiari Politika lehenengo pertsonan bizitzea deitzen diogu.

Gure helburu nagusia epe motzera Nafarroarentzako aldaketa demokratikoa lortzea da, aldaketa tranbertsala eta integratzailea. Hori da gure konpromisoa eta horrixe eskaintzen diogu geure indar guztia. Geroa Bai da aldaketa hori eratzen duen ardatza eta koalizio horretan gaude gu. Pentsamendu horretatik eta aldaketa hori lortzearren, lan egingo dugu, Nafarroako indar progresista guztien akordioa lortzeko. Gure herritarrek behar dute eta eskatu egiten digute. Horrela onartzen eta ulertzen dugu ZABALTZENen.

 

[box type=»alert» size=»large» style=»rounded»]La Asociación política ZABALTZEN, que ha celebrado hoy viernes 27 de junio su IIIªAsamblea General Ordinaria en la que ha debatido en torno al presente y futuro de la asociación asícomo sobre su función dentro de la coalición Geroa Bai, surgióen 2011 para dar cauce a las personas que quieren desarrollar su actividad política en primera persona, inicialmente en Nafarroa Bai y ahora en Geroa Bai. Tal y como decíamos en nuestro Manifiesto Fundacional seguimos pretendiendo:[/box]

 • Hacer visible a la izquierda, el vasquismo y al nacionalismo incluyente que aspiran a un Cambio político pluralista en Navarra, respetuoso con sus identidades.

 • Impulsar modelos de participación que superen las prácticas de los partidos convencionales y que permitan a las personas acceder puntualmente a la información, debatir, opinar y proponer, asícomo ser elector y elegible para cargos internos y públicos. Algo que denominamos vivir la Política en primera persona.

ZABALTZEN ha reafirmado su carácter autónomo, no supeditado a más estrategias que a aquéllas que pacta desde su autonomía. ZABALTZEN, que no es un partido político sino una Asociación de voluntarios y voluntarias que interviene en la sociedad con su voz propia e integrada como socia de Geroa Bai, considera a Geroa Bai como la coalición política que recoge nuestros programas para el cambio democrático, transversal y respetuoso con la pluralidad política y cultural de Navarra. Para ese inaplazable cambio por el que suspira la mayor parte de la sociedad navarra estimamos como ejes fundamentales:

 • la defensa del estado de bienestar y de los intereses de los sectores más castigados de nuestra sociedad;
 • la defensa, mantenimiento y potenciación de los servicios públicos
 • la construcción de un acuerdo de convivencia entre las distintas sensibilidades identitarias que conforman nuestra comunidad;
 • la apuesta radical por los derechos humanos y el reconocimiento sin remilgos de las víctimas de la violencia política: de las de antes y las de ahora;
 • la consideración de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado; y
 • la protección de la foralidad y nuestros derechos históricos y la ampliación del autogobierno.

La materialización de este necesario cambio profundo y solvente es incompatible con estrategias frentistas y con tentaciones de exclusiones a priori. El propio nombre de nuestra asociación indica nuestra vocación de extensión, interacción y transversalidad, sin desperdiciar ninguna de las energías progresistas latentes en nuestra sociedad. En esa dirección, estimamos urgente la multiplicación de los distintos foros plurales de deliberación y de intervención ya existentes a nivel territorial, abiertos a la participación ciudadana. La colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales progresistas de Navarra es absolutamente necesaria en esta tarea colectiva.

El 25M ha supuesto una llamada de atención a los dirigentes políticos en Europa en general, y en Navarra en particular, de una sociedad que se rebela frente a los métodos de la vieja política.

Asílo vimos en ZABALTZEN desde su fundación, y en esa sensibilidad venimos trabajando para dotarnos de estructuras participativas y transparentes, sujetas a revisión y control, ya que consideramos irrenunciable la aplicación del principio democrático a toda actividad social. Por eso estamos impulsando el empoderamiento de las personas para que puedan participar en política en primera persona:

 • Formación. Hemos impulsado la Escuela de formación política ikasZabaltzen (iZBN) abierta a toda la sociedad.
 • Participación y horizontalidad. Nuestros órganos de dirección están abiertos a la participación de cualquier zabalkide no elegido para dichos órganos. Nos hemos dotado de medios presenciales (asambleas territoriales y sectoriales o zabalgunes) y virtuales (Eztabaidatzen, como asamblea virtual abierta). Y las reuniones presenciales se realizan bajo la conciliación de la vida profesional y la política, algo desterrado hoy en día de los partidos convencionales.
 • Impulsar modelos de participación que superen las prácticas de los partidos convencionales y que permitan a las personas acceder puntualmente a la información, debatir, opinar y proponer, asícomo ser elector y elegible para cargos internos y públicos. Algo que denominamos vivir la Política en primera persona.

Nuestro principal objetivo a corto plazo es la consecución del cambio democrático, transversal e integrador para Navarra. Ese es nuestro compromiso y a él dedicamos todas nuestras fuerzas. Geroa Bai, coalición de la que somos integrantes, es el eje vertebrador de ese cambio. Desde esta convicción y para el logro de ese cambio trabajaremos para conseguir el acuerdo de todas las fuerzas progresistas en Navarra. Nuestra ciudadanía lo necesita y nos lo exige. Así lo aceptamos y entendemos en ZABALTZEN.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 + 1 =

*